رسانه سپرنا

خانه ای برای پیشرفت، شادی و امید


همه چشم دوخته ایم به انتهای جاده، با مشتی که خاکستر امیدهایمان را میفشارد. شاید معجزه ای شود،
راه کوتاه شود، گذر زمان تند شود، پرنده شویم یا اعجاز برانگیز تر از این ها؛ از میان این خاکستر ها چیزی بروید...